Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Tijds Oriëntatie

Het begrip tijd heeft meerdere betekenissen en is ook nog afhankelijk van de context. Met het tijds filter kunnen we inzicht verkrijgen hoe we tijd ervaren, herinneringen ordenen of hoe we ons op tijd oriënteren. De tijds filters zijn hier te onderscheiden in drie verschillende onderwerpen.

Dit zijn 3 verschillende tijds filters en zullen ook afzonderlijk toegelicht worden.

Tijds Oriëntatie

Bij tijdsoriëntatie wordt gekeken of je in het verleden heden of toekomst denkt. Een bijzonder aspect van tijdsoriëntatie is dat vaak maar in 1 of max 2 tijds oriëntaties gedacht wordt en de ander geheel verdrongen is. Tijdsoriëntatie is onder te verdelen in:

 • Verleden
 • Heden
 • Toekomst
 • Tijdloos

Verleden

Personen met een tijdsoriëntatie naar het verleden zullen een relatie leggen tussen  de ervaringen van nu met die uit het verleden. In extreem kunnen ze zelfs vastzitten in het verleden en het hier en nu niet meer ervaren. Personen met een tijdsoriëntatie naar het verleden zijn vaak te vinden onder de conservatieven.

Heden

Personen met een tijdsoriëntatie naar het verleden vooral gericht op het hier en nu. Ze kunnen minder verbonden zijn met het verleden en daardoor geen gebruik maken van de leermomenten uit het verleden of zijn minder verbonden met de toekomst en daardoor moeite hebben met het stellen van doelen. Personen met een tijdsoriëntatie naar het heden zijn meestal de doeners onder ons.

Toekomst

Personen met een tijds oriëntatie naar de toekomst zijn vooral gericht op nieuwe ideeën en perspectieven. Dit komt vaak voor bij de filosofen.

Tijdloos

Personen met een tijdsloze tijdsorientatie leven meestal buiten de tijd en hebben geen relatie met het verleden, heden of de toekomst en komt vaak voor bij de wetenschappers. 

Om nu te herkennen wat de tijdsorientatie is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag (Tijdsorientatie)

Voor tijdsorientatie is er geen specifieke vraag en zul je op het taalgebruik moeten letten.

Taalgebruik (Tijdsorientatie)

Om achter de tijdsorientatie te komen moet je letten op het volgende taalgebruik:

Verleden

Personen met een tijdsorientatie in het verleden hebben gebruiken woorden als

 • Vroeger
 • Toen
 • In het verleden

Heden

Personen met een tijdsorientatie in het heden hebben gebruiken woorden als

 • Nu
 • Op dit moment
 • Pluk de dag
 • We leven nu

Toekomst

Personen met een tijdsorientatie in de toekomst hebben gebruiken woorden als

 • Straks
 • In de toekomst
 • Voorbij is voorbij
 • Morgen wordt alles beter

Tijdloos

Personen met een tijdsorientatie tijdloos hebben gebruiken geen tijdswoorden.

Gedrag (Tijdsorientatie)

Het gedrag is te herkennen aan de referentie die gebruikt wordt voor de beleving van alles

Verleden

Deze personen evalueren het heden aan de hand van het verleden en meten de toekomst af aan aan de ervaringen uit het verleden. Als er een beslissing gemaakt moet worden zal dat altijd gerefereerd zijn aan eerdere ervaringen.

Heden

Deze personen leven in het nu en zullen zich niet bekommeren om wat gebeurd is of wat de toekomst brengen zal. De personen met deze tijdsorientatie zijn meestal de doeners.

Toekomst

Deze pesonen leven in de toekomst en het heden wordt geregeerd door de toekomst.

Tijdloos

Deze personen leven buiten de tijd en hun perceptie heeft geen relatie met verleden, heden of toekomst.

Taalbeinvloeding (Tijdsorientatie)

Om de mensen aan te kunnen spreken in hun tijdsorientatie zou je de volgende uitspraken, woorden, methoden kunnen gebruiken:

Verleden

Bij personen met een tijdsorientatie in het verleden zou je volgende woorden kunnen gebruikken

 • Toen
 • In het verleden
 • Vroeger
 • Je hebt dit als eens eerder gedaan

Heden

Bij personen met een tijdsorientatie in het heden hebben zou je de volgende woorden kunnenn gebruiken

 • Nu
 • Op dit moment

Toekomst

Bij personen met een tijdsorientatie in de toekomst hebben zou je de volgende woorden kunnenn gebruiken

 • Straks
 • In de toekomst

Tijdloos

Bij personen met een tijdsorientatie tijdloos zijn er  geen tijdswoorden.

Eigenschappen (Tijdsorientatie)

 Verleden  Heden  Toekomst  Tijdloos

 Aandacht voor het verleden

Wat was

Kijkt naar het heden door de bril van het verleden

geen kontact  met de toekomst

Geniet na

 Aandacht voor het nu

Wat is

Bezig wat zich hier en nu aandient

weinig contact met het verleden of toekomst

Geniet nu

 Aandacht voor de toekomst

wat zal zijn

De toekomst regeert het heden

Weinig zicht op het verleden of heden

Verheugd zich op

 Geen aandacht voor tijd

weinig contact met het verleden, heden  of toekomst

Tijds Ordening

Met tijdsordening wordt het verschil bedoeld hoe tijd beleefd wordt. Er zijn twee kenmerken te herkennen.

 • In-Time
 • Through-Time

In-Time

Personen met een In-Time tijds ordening beleven de tijd geassocieerd waarbij de tijdslijn , verleden, heden en toekomst, door de persoon heen gaat. De tijdslijn gaat door de persoon heen waarbij bijvoorbeeld het verleden zich acter de persoon bevindt en het heden voor zich. In time is typerend voor de oosterse cultuur. 

 

Through-Time

Personen met een Through-Time tijds ordening beleven de tijd gedissocieerd.  De tijdslijn gaat buiten de persoon om en een voorbeeld is dat het verleden links en de toekomst rechts ttaat voor deze persoon. Deze personen staat buiten het heden en is in continu contact met het verleden en de toekomst. Through time is typerend voor de westerse cultuur

 

Om nu te herkennen wat de tijdsordening is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag (Tijdsordening)

Om achter de tijdsordening te komen zou je de volgende vraag kunnen stellen.

 • Denk eens aan een herinnering uit het verleden .. en denk eens aan een moment in de toekomst. In welke richting ervaar je het verleden en de toekomst?

Hiermee proberen we erachter te komen hoe de herinneringen geordend zijn in relatie tot tijd.

Een andere vraag zou kunnen zijn:

 • Kom je altijd op tijd of let je er niet zo op de tijd?
Personen leven in het moment en tijd/deadlines zijn niet zo belangrijk of door de tijd heen waarbij ze zich heel bewust zijn van de tijd.

Taalgebruik (Tijdsordening)

In het taalgebruik is af te leiden of de persoon in of through time is

In Time

Personen met een in time tijdsordening gebruiken omdat ze in het nu leven de volgende uitspraken

 • Ik leef nu
 • Ik ben de tijd vergeten
 • Nu (ook als ze het over toekomstige momenten hebben)

Through Time

Through time is het meest typerend voor onze westerse cultuur waarbij ze zich bijvoorbeeld keurig aan de afspraken houden. Ze gebruiken dan ook:

 • Op tijd komen
 • Op tijd zijn
 • Stipt

Gedrag (Tijdsordening)

De tijdsordening is ook in het gedrag te vinden

In Time

Personen met een in time tijdsordening leven in het nu, laten het verleden achter zich en heeft de toekomst voor zich. Door  helemaal in het nu aanwezig te zijn verliezen deze personen het zicht op de toekomst. Omdat de tijdsduur niet waargenomen wordt kan het zijn dat ze te laat op afspraken komen. Deadlines afspraken en tijdsplanning zijn niet belangrijk voor ze.  

Through Time

Voor deze personen is tijd belangrijk en zullen zich aan  afspraken houden en verwachten dit ook van de ander. In extremo is het soms moeilijk hun aandacht vast te houden, in gedachte zijn al bezig met hun volgende afspraak.

Taalbeinvloeding (Tijdsordening)

Om de communicatie naar personen met een in of through time tijdsordening zo optimaal te laten velopen is het het beste om ook dezelfde tijdsordening te gebruiken als de ander. mogelijkheden zijn:

In Time

Gebruik bij personen met een in time tijdsordening de volgende uitspraken:

 • Als je nu leeft

Through Time

Gebruik bij personen met een Through time tijdsordening de volgende uitspraken:

 • Na de afspraak van .. uur
 • We zijn op tijd

Eigenschappen (Tijdsordening)

 In Time  Through Time

 Focust makkelijk op het moment

Tijd is nu

Tijd is flexibel

verliest zich in de tijd

 Bewust van tijdpad

Denkt in tijd

Tijdschema's zijn belangrijk

Moeilijk om in het moment te leven

Tijds Benadering

Met tijdsbenadering wordt de manier beschreven hoe we toegang krijgen tot herinneringen. Er zijn twee manieren hoe die toegang verkregen wordt.

 • Geordend
 • Willekeurig

Geordend

Personen met een geordende tijdsbenadering hebben een ordening in de herinneringen aangebracht en gaan vanuit het heden terug naar het verleden.

Willekeurig

Personen met een willekeurige tijdsbenadering kunnen elk moment direct terug naar een herinering.

Vorige Volgende