Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Management Richting

Met management richting wordt iets gezegd over je management stijl. Dit zegt iets over of je in staat bent jezelf te managen of dat je gericht bent op het aansturen van anderen. Ook hier zijn weer een aantal stijlen te herkennen.

 • Mijn/mijn
 • Mijn/. (punt)
 • Nee/mijn
 • Mijn/jouw

Mijn/mijn

Personen met de management richting mijn/mijn weten wat ze zelf moeten doen en wat anderen moeten doen. Ze verwachten dat anderen hetzelfde zijn en hebben moeite om dit te zeggen.

Mijn/.

Personen met deze management richting kunnen goed aangeven wat nodig is voor henzelf en weet niet wat andere moeten doen.

Nee/mijn

Met dit profiel weet je wel wat anderen moeten maar nit wat jezelf moet doen.

Mijn/jouw

Met het Mijn/jouw management richtings profiel kan de persoon wel vertellen wat hijzelf moet doen maar wilt niet vertellen wat een ander moet doen.

Om nu te herkennen wat de management richting is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Om achter de management richting van iemand te komen zou je het volgende kunnen vragen.

 • Wat is een goede manier voor jou om je succes te vergroten (op het werk)?
 • Wat heb je nodig om jou kansen op succes e vergroten?
 • Wat is voor jou een goede manier voor (jouw collega's) om hun kanden op succes te vergroten?
 • Wat heeft iemand anders nodig om zijn kansen oipo succes te vergroten?
 • Vind je het moeilijk om dat aan te geven aan anderen?

Het antwoord geeft aan hoe de persoon zich verhoud in hun werkreleatie tot andere mensen. Hierin zijn een of meerdere management richtingen mogelijk welke ook nog eens context afhankelijk zijn. Deze management richtingen kunnen pas ontdekt wordennals je meer dan een van deze vragen gesteld hebt.

Taalgebruik

In het Taalkgebruik zijn de verschillende management richtingen te herkennen:

Mijn/Mijn

Personen met dez management richting zullen algauw spreken in de trend:

 • Je weet wat je moet doen en wat de anderen moeten doen
 • Ik verwacht van jouw dat je dit zo oplost
 • Ik verwacht van jouw dat je het op dezelfde manier oplost als ik het gedaan zou hebben.

Mijn/.

Deze personen zullen minder spreken over wat anderen moeten doen en zijn vaker te vinden onder de zelfstandigen.

 • Hoe jij het moet doen weet ik niet.
 • Ik weet wat ik moet doen.

Nee/Mijn

Personen met deze management richting hebben alleen regels voor anderen maar niet voor henzelf. Hebben dan ook richting nodig omadat ze alleen de regels hebben voor de anderen.

 • Ik weet wat je moet doen want Jan heeft het verteld dat het zo moet.

Mijn/jouw

Deze personen vinden mijn regels voor mij en jouw regels voor jouw

 • Ik vind dat het zo met en het is ok als jij dat op je eigen manier doet.
 • Ik wil me niet bemoeien hoe jij iets aanpakt.
 • Ieder voor zich

Gedrag

In het gedrag zijn de verschillende management richtingen te herkennen:

Mijn/Mijn

Ze weten wat ze moeten doen en zullen ook makkelijk vertellen wat anderen moeten doen. Ze hebben regels voor het managen van zichzelf en anderen met een verwachting van  bepaalde regels en gedrag bij zichzelf en bij  anderen. Door deze verwachting van dezelfde regels voor zichzelf en anderen hebben personen met deze management richting er moeite mee dit duidelijk te maken aan de anderen.

Mijn/.

Personen met deze management richting kunnen je vertellen wat zijzelf moeten doen maar zullen je niet kunnen vertellen wat de ander moet doen. Deze personen functioneren dan ook beter als ze zelfstandig zijn.

Nee/Mijn

Personen met deze management richting kunnen je niet vertellen wat zijzelf moeten doen maar zullen je kunnen vertellen wat de ander moet doen omdat iemand anders hun dat heeft verteld. Deze personen hebben dan meestal ook een motivatie bron met een exterene referentie.

Mijn/Jouw

Deze personen hebben regels voor zichzelf en willen ze niet opdrukken aan anderen en accepteerd dan ook dat iemand zijn eigen regels heeft.

Taalbeinvloeding

Om de communicatie nog meer te verbeteren zou je de ander kunnen aanspreken in zijn of haar management richting.

Mijn/Mijn

Hier zou goed kunnen klinken:

 • Je weet wat je moet doen en je weet wat de anderen moeten doen
 • Dit had je besloten en zij zijn daar nu mee bezig

Mijn/.

Deze management richting heeft een andere benadering nodig. Hier zou je kunnen gebruiken:

 • Je weet wat je meot doen en het is niet belangrijk wat de andere doen
 • Dit is wat je had besloten

Nee/Mijn

Hier is een andere aanpak bij nodig

 • Nu je verteld is wat je moet doen kun je de instructie doorgeven

Mijn/jouw

Deze aanpak zou hier beter passen omdat peresonen met deze management richting niet wil beslissen voor iemand anders.

 • Je weet wat je moet doen en je kunt de anderen voor zichzelf laten beslissen

Eigenschappen

 Mijn/Mijn  Mijn/.  Nee/Mijn  Mijn/Jouw

Regels gelden voor allen

Manager die kan vertellen wat er moet gebeuren

Regels allen voorzichzelf/ andere zijn onbekend

Kan zichzelf goed managen

Geen regels voor mij/ mijn regels voor jouw.

Zijn te vinden als de manager die de instructies goed kan doorgeven

Mijn regels voor mij/jouw regels voor jouw.

Geen manager maar adviseur.

Rollen

Aangezien dit een meer specifiek persoonlijkheids profiel is voor management zullen we ons daar op concentreren:

Voor de persoon die zich als zelfstandige profieleert is de mijn/. een management richting die daar bij past. Als daarentegen een bedrijf een manager nodig heeft is een MIjn/Mijn profiel zeer geschikt. Voor een management rol in het midden kader die meer in de uitvoerende rol zitten is een Nee/Mijn profiel meer geschikt. Voor de niet managers is een mijn/jouw profiel passend omdat die niets wil zeggen wat een ander doet en daar ook geen verantwoordelijkheid voor wil dragen.

Vorige Volgende